گزارش اولین کنگره کشوری مدیریت و راهبری اثربخش پرستاری در اردیبهشت 1397

گزارش فعالیت های شرکت طراحان مدیریت افق نوین

در اولین کنگره کشوری مدیریت و راهبری اثربخش پرستاری  در اردیبهشت 1397

1-سخنرانی دکتر گیتی افروز پوراحمدی با عنوان ” تجربه های موفق سایر سازمان ها ( ارتقای کیفیت زندگی کاری  زنان شاغل در صنعت نفت”

2- ارایه پوستر نقش مدیریت پرستاری در استقرار مدیریت استراتژیک در مراکز درمانی

خدمات معرفی شده شرکت طراحان مدیریت افق نوین  در در اولین کنگره کشوری مدیریت و راهبری اثربخش پرستاری  در اردیبهشت 1397

  – برگزاری دوره های مدیریتی MBA/DBA  در حوزه سلامت با گواهی معتبر از دانشگاه دولتی ؛تدوین شده توسط خبرگان حوزه مدیریت و سلامت کشور  جهت کادر پرستاری و مامایی کشور

 – معرفی  و هدیه  کتب مدیریتی “منشور تحول استراتژیک در مراکز درمانی برتر” و “برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت”  به روسای پرستاری و مامایی کشور