محصولات ما

محصولات شرکت طراحان مدیریت افق نوین

در عصر حاضر، سرمایه فکری به یک محرک بسیار حیاتی برای بهره وری پایدار در محیط های رقابتی امروز تبدیل شده است. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی ودارایی زیرساختی است که سازمان را برای انجام فعالیت های خود توانمند می سازد. راز بقا و موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی امروز، ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار است. یک سازمان زمانی می تواند پیروز یک نبرد رقابتی شود که دانش مناسب تری از رقبایش داشته باشدو این دانش با سرمایه گذاری بر روی توان افزا نمودن کارکنان در حوزه های تخصصی و کاربردی میسور خواهد شد . شرکت طراحان مدیریت افق نوین با تدوین کتاب های منشور تحول استراتژیک در مراکز درمانی برتر و برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت و همچنین معرفی سامانه یکپارچه راهبری استراتژیک یک راهنمای عملی ر ا برای سازمان های موفق؛ ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده و توان افزایی کارکنان معرفی نموده است.