تجارب ما

تجارب شرکت طراحان مدیریت افق نوین

خبرگان حوزه سلامت و مدیریت شرکت طراحان مدیریت افق نوین با برخورداری از سال ها تجربه کاری در حوزه درمان و بخش های مدیریتی و اجرایی ؛در حوزه علمی و پژوهشی در کنگره ها و همایش های کشوری نیزصاحب نظر می باشند .