اعضای تیم مدیریت

دکتر مهدی نیکودل

متخصص کودکان و دکترای مدیریت


دکتر عباس خدادادی

دکترای مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه


دکتر گیتی افروز پوراحمدی

کارشناس مامایی و دکترای مدیریت


پرستو محمدی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


محمد بحری

دانشجوی فوق لیسانس مدیریت